Menu Navigasi
Seminar Penyelidikan Pendidikan Institut Perguruan Batu Lintang 2007
24 Jun 2018

Tema : “Pembudayaan Penyelidikan Ke Arah Kecemerlangan Profesionalisme Keguruan”

Rasional :

Perkembangan profesionalisme dalam keguruan adalah penting untuk mencapai kecemerlangan akademik dan meningkatkan kualiti pendidikan. Penyelidikan merupakan satu amalan yang sangat penting dalam proses perkembangan profesionalisme keguruan. Penyelidikan dapat menambah pengetahuan dan membina daya pemikiran seseorang untuk menangani masalah secara lebih profesional. Oleh itu, keupayaan menjalankan penyelidikan merupakan satu kemahiran yang perlu dimiliki oleh setiap pendidik supaya dapat membantu para pendidik menyelidiki pelbagai fenomena yang dialami mereka saban hari semasa menjalankan tugas. Pembudayaan penyelidikan dalam kalangan pendidik akan membawa kepada kecemerlangan profesionalisme keguruan. Para penyelidik juga perlu diberi galakan dan sokongan supaya budaya penyelidikan dapat terus berkembang. Sehubungan itu, seminar penyelidikan pendidikan bolehlah dianggap sebagai salah satu wadah yang amat sesuai untuk mencapai matlamat ini.

Objektif seminar:

 • menunjuk cara bagaimana aktiviti penyelidikan dan inovasi pedagogi dapat dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran
 • menyediakan satu forum yang sesuai untuk para penyelidik berkongsi dan menyebarkan hasil penyelidikan
 • membina jaringan sokongan dan menguatkan semangat para penyelidik dalam usaha memupuk budaya penyelidikan dalam kalangan warga pendidik

Senarai Kertas

Bengkel Inovasi Pedagogi

 1. Ethnic Music in the Classroom: Belian dadu (Kenyah long-dance songs) and Peruncung (Bidayuh bamboo percussion ensemble) in Music Education
  Chong Pek Lin,  IPBL

 2. Alternative Method of Teaching Moral Values: Concretization of Moral Values
  Chia Yip Lan, IPS

 3. Mastering Basic Facts of Addition and Subtraction Through “Finger Arithmetic”
  Gan Teck Hock, IPS

 4. Menyelesaikan Masalah Matematik Sekolah Rendah dengan Menggunakan Strategi Melukis Gambar Rajah
  Lai Kim Leong, IPBL

 5. Teknik Mudah Mengajar Pantun
  Razali Hj. Yu, IPBL

Teacher Education

 1. Kewujudan Sistem Sokongan di Sekolah Membantu Sosialisasi Guru Sandaran Terlatih (GST)
  Dr. Siti Zohara bt. Yassin, IPBL

 2. Continual Professional Development of Teachers: A Smart Strategy for Excellence in the Classroom
  Dr. Tan Hui Leng, KDU College, Sdn. Bhd

 3. Hubungan antara Kemahiran Generik dengan Jantina, Pengkhususan dan Pencapaian Guru-Guru Pelatih UTM: Satu Tinjauan
  Megat Aman Zahiri Megat Zakaria, UTM

 4. Harapan dan Keresahan Bakal Guru Pelatih dalam Praktikum Latihan Mengajar
  Mohd. Zolkifli bin Abd. Hamid, UTM

 5. Tahap Penggunaan Alat Bantu Mengajar di Kalangan Guru Pelatih
  Hj. Zainudin bin Hassan, UTM

 6. Perbandingan Stail Kognitif di Kalangan Guru Pelatih Berpengkhususan Matematik dan Implikasi terhadap Pemilihan Bakal Calon Guru Pelatih Institut Perguruan Sultan Abdul Halim
  Cheah Tong Tiat, IPSAH

Program Evaluation

 1. Keberkesanan Program Pendidikan Alam Sekitar IPBL
  Tiwi Kamidin, IPBL

 2. Tinjauan Persepsi Pelajar terhadap Pelaksanaan Kurikulum Kursus Penguruan Lepas Ijazah (Rendah) Pengajian Cina
  Goh Ch’ng Hock, IPDA

 3. Perceptions on Preliminary Impact of the Pensiangan–Salinatan Programme: An Efficiency Implication
  Dr. Lau Hieng Soon, IPR

 4. Refleksi Guru-Guru Pelatih KPLI Terhadap Program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS)
  Shasitharan Raman Kutty, IPRM

Teaching and Learning

 1. Engineering Education in UMP: Students’ Views on the Teaching Styles of their Lecturers
  Asso. Prof. Dr. Abdullah Ibrahim, UMP

 2. Pengurusan Masa dan Pelajar dalam Kaedah Amali
  Nurzatulshima Kamarudin, UKM

 3. Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup di Sekolah Rendah Daerah Besut, Terengganu
  Hj. Mohd. Bakari Bin Zakaria, IPSM

 4. Gaya Pembelajaran di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional di UTTHO
  Mohd. Nor Bin Ihkasan, UTTHO

 5. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Pencapaian Ekonomi Mahasiswa Universiti di Malaysia
  Dr. Chee Kim Mang, IPPPP

 6. Conceptions and Applications of Scientific Evidence in Physical Science Experiments among Teacher Trainees in Kuching
  Dr. Tan Ming Tang, IPBL

Action Research

 1. Fishy Story
  Jacqueline Martin, SMK Sri Aman

 2. “Teman-Temankan…”
  Julianti binti Sepawie, SK Rakyat Haji Bolhassan

 3. Breaking Away From Exam-Oriented Mentality through Presentations in EST Lessons
  Lucy Chuo Mee Hong, SMK St. Luke

 4. “Cartamu”
  Benjamin anak Kibong, SK Nanga Menjuau

Information Technology

 1. Asynchonous Electronic Discussion Group Analysis of Postings and Perception of In-Service Teachers
  Dr. Tina Lim Swee Kim, IPI

 2. Keberkesanan Sistem Pembelajaran Web berasaskan Pendekatan Koperatif terhadap Pencapaian dan Kemahiran Generik Pelajar Universiti
  Irene Lue Leh Ping, UPM

 3. Persepsi Pelajar Terhadap Pembelajaran Penyelesaian Masalah Matematik Berasaskan Web dengan Pendekatan Konstruktivis
  Lai Kim Leong, IPBL

 4. Kesan Penggunaan Perisian Fizik terhadap Pemahaman Konsep Daya dan Gerakan di Peringkat Sekolah Menengah
  Norasykin Mohd. Zaid, UTM

Language Teaching

 1. A Comparative Study between Asian Literature and English Literature through Perceptions of TESL Foundation Programme Students
  Mior Azman Musa, IPG

 2. Extending the NILAM Programme with the Home Connection
  Ng Jueh Hiang, SMK Tunku Abdul Rahman

Educational Management

 1. Kepimpinan Pengajaran di Kalangan Pengetua Sekolah
  Dr. Latip Muhammad, BPPDP

 2. Perbandingan antara Gaya Pengurusan Pendidikan Semasa  Bertugas di Luar Pejabat dengan Gaya Pengurusan Pendidikan Rutin di Kalangan Guru Besar
  Mohd. Yusop bin Ab. Hadi, UTTHO

 3. Guru Efektif dan Peranan Guru dalam Mencapai Objektif Persekolahan Sekolah Rendah: Perspektif Guru Besar
  Asst. Prof. Dr. Mohamad Johdi Haji Salleh, UIAM

Research Methodology

 1. The Development and Validation of the Contributive Role Scale (CRS) for Assessing Students’ Individual Contribution to Group Coursework Tasks
  Manogaran A/L Subramanian, IPBL

 2. An Interpretive Study of the Development of a Great Local Artist: Tan Wei Kheng
  Mary Anne Vaz, IPS

Educational Psychology

 1. Program Pendidikan Luar dan Implikasinya terhadap Konsep Kendiri Guru Pelatih
  Amy ak Dusin, IPBL

 2. Kajian Stress Guru Pelatih Praktikum KPLI j-QAF
  Dr. Mohd. Nor Bin Jaafar,  IPSAH

 3. Konsep Kendiri Pelajar: Kajian di Sekolah Menengah Sekitar Bandaraya Kuching
  Hj. Salehudin Bin Hj. Sabar, IPBL

 4. Sources of Influence on Teacher Self-Efficacy among Pre-Service Teachers
  Dr. Wong Kiet Wah, IPI

 5. Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak
  Mahadi Bin Hj. Khalid, IPBL

Physical Education

 1. Keberkesanan Penggunaan Multimedia Terhadap Penguasaan Kemahiran Sukan Bola Baling
  Abang Ismail bin Abang Haji Julhi, IPBL

 2. Keberkesanan Latihan Litar Empat Minit dalam Meningkatkan Tahap Kecergasan Fizikal Berlandaskan Kesihatan Pelajar Perempuan Tingkatan Empat
  Malathi Balakrishnan, IPT

 3. Kegemukan di Kalangan Pelajar-Pelajar KPLI Opsyen Pendidikan Jasmani Institut Perguruan Ilmu Khas
  Hafidzah Abd. Khafidz, IPIK

 4. Gender Differences in Adolescent Athletes’ Beliefs and Values
  Chin Ngien Siong, IPTAR

| Kembali |

Hak Cipta © rkho, IPGKBL 2012