Untitled Document
Halaman Depan
Pengenalan
Carta Organisasi JPKK
Jawatankuasa
MS ISO
IQA
Akreditasi/MQF
Penarafan & SSR
SGM
Budaya IPG
KIK
BOS
JITU
EKSA
Integriti/PIO (Staf & Pelajar)
 
 
 

 

SENARAI KURSUS PISMP
Bil. Kod dan Nama Kursus
1 BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata
2 BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina
3 BCN3103 Tatabahasa dan Retorik
4 BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak
5 BCN3105 Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca
6 BCN3106 Prosa
7 BCN3107 Pengajaran Dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre
8 BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah
9 BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutor dan Mendengar
10 BCN3110 Puisi
11 BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
12 BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah
13 BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
14 BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu
15 BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran BM Berbantukan Komputer
16 BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
17 BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu
18 BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu
19 BMM3109 Morfologi
20 BMM3110 Sintaksis
21 EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia
22 EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak
23 EDU3103 Murid dan Alam Belajar
24 EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku
25 EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
26 EDU3106 Budaya dan Pembelajaran
27 ELE3101 English for Undergraduates
28 ELE3102 Principles of English Language Teaching
29 ELE3103 English for Language Teachers
30 MTE3101 Knowing Numbers
31 MTE3102 Mathematics Education Curriculum
32 MTE3103 Geometry
33 MTE3104 Decision Mathematics
34 MTE3105 Statistics
35 MTE3106 Resources in Mathematics
36 MTE3107 Planning and Teaching Matematics
37 MTE3108 Basic Calculus
38 MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages
39 MTE3110 Linear Algebra
40 PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam
41 PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam
42 PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah
43 PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah
44 PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah
45 PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah
46 PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah
47 PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah
48 PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro Makro
49 PIM3110 Penilaian Dalam Pendidikan Islam
50 PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam
51 PIM3112 Pengajian Aqidah
52 PIM3113 Kaedah PenyelidikanI
53 PIM3114 Pengajian Fiqh
54 PIM3115 Kaedah Penyelidikan II
55 PJM3102 Pergerakan Asas
56 PJM3106 Anatomi dan Fisiologi
57 PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani
58 PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan
59 PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak
60 PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah
61 PRA3103 Perkembangan Fizikal, Kesihatan Dan Keselamatan Kanakkanak
62 PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak
63 PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak
64 PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah.
65 PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak
66 PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah.
67 PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas
68 PRA3110 Pengurusan Prasekolah
69 PRA3111 Penaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak
70 PRA3112 Penglibatan Keluarga Dalam Pendidikan Prasekolah
71 PRA3113 Penyelidikan Tindakan I - Kaedah
72 PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah
73 PRA3115 Penyelidikan Tindakan II – Pelaksanaan dan Pelaporan
74 PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
75 PSK3102 Teori Pembelajaran, Sumber Dan Penilaian
76 PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
77 SCE3104 Primary Science Curriculum & Pedagogies
78 SCE3106 Thinking and Working Scientifically
79 SCE3111 Evaluation in Science Teaching
80 WAJ 3104 Literasi Bahasa
81 WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia
82 WAJ3102 English Language Proficiency I
83 WAJ3103 English Language Proficiency II
84 WAJ3105 Numerical Literacy
85 WAJ3106 Hubungan Etnik
86 WAJ3107 Seni Dalam Pendidikan
87 WAJ3108 Kokurikulum I – Pengurusan Kokurikulum
88 WAJ3109 Kokurikulum I I – Permainan
89 WAJ3111 Kokurikulum - Unit Beruniform
90 WAJ3111 Kokurikulum - Unit Beruniform
91 WAJ3112 Kokurikulum Olahraga
92 WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V

Hak Cipta © rkho IPGM Kampus Batu Lintang 2009